Projekt Skřítci z přírody i hory přenesou - Naturzwerge versetzen Berge

č. 100259470 realizovaný v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Doba realizace projektu: 2015-2019

Partneři projektu:


Lead partner:

Stadtverwaltung Reichenbach/O.L. - Město Reichenbach - DE

Görlitzer Str.4, 02894 Reichenbach

Projektový partner 1:

Touristische Gebietsgemeinschaft "NEISSELAND" e.V. - Turistický spolek - DE

Löbauer Str. 24, 02894 Reichenbach

Projektový partner 2:

Obec Svor - CZ

Svor 195, 47151 Svor 

 

 

 

Cíle projektu:

Hlavním záměrem projektu je realizovat společný přeshraniční příspěvek k zachování a ochraně životního prostředí a také podpořit účinné využívání zdrojů, zejména přírodního bohatství. Konkrétně dojde ke zvýšení atraktivity města Reichenbach/O.L. a obce Svor v česko-saském příhraničí prostřednictvím tvorby nových turistických nabídek. Tyto nové nabídky budou společně propagovány a zaměřeny na konkrétní cílové skupiny. Cílem je zvýšení návštěvnosti a prodloužení turistické sezóny v daném regionu.

Projektem usilujeme o získání, resp. zvýšení turistické atraktivity obou regionů. Toho můžeme dosáhnout pouze zhodnocením společného kulturního a přírodního dědictví. Naším cílem je plynuje rozvíjet udržitelný cestovní ruch, který bude trvale přispívat k všeobecně dobré hospodářské a společenské situaci. Zpřístupňování společného kulturního dědictví pomáhá zachovávat chráněné přírodní oblasti a udržovat je pro příští generace. Proto budou v rámci realizace projektu v obou regionech vytvořeny nové turistické nabídky. Rozšíření nabídky přinese také zvýšení poptávky, což přispěje k navýšení počtu turistů a návštěvníků. Dalším rozvojem kulturního a přírodního dědictví se zlepší hospodářská situace a zaměstnanost obou regionů. Nově vytvořené přeshraniční nabídky budou zacíleny jak na organizované skupiny, tak i na individuální hosty a budou využitelné také mimo hlavní turistickou sezónu nebo při horším počasí. To vše přispěje ke stabilizaci počtu přenocování v programovém území. Dále budou prostřednictvím projektu odbourávány jazykové bariéry, bude prohloubena stávající vzájemná spolupráce projektových partnerů a budou rozvíjeny nové vztahy. Bude podporován plynulý a trvale udržitelný cestovní ruch, který má výrazný vliv na ochranu a péči o přírodní a kulturní krajinu. Budou realizována opatření z oblasti dopravní infrastruktury, která umožní veřejné zpřístupnění přírodních a kulturních statků. Daná turistická oblast se tak stane dostupnou skutečně pro každého.

Častými návštěvníky regionu jsou děti, které jsou formovány již od útlého věku. Z tohoto důvodu jsou cíle projektu zaměřeny také na děti a rodiny s dětmi. U obou projektových partnerů proto bude pro tuto cílovou skupinu vytvořena doplňková turistická infrastruktura. Na německé  straně bude k dispozici veřejně přístupná hrací plocha s objevitelskou věží. Zde bude možné získat mnoho poutavých informací a s nimi vystoupat po nové naučné stezce až na vrchol kopce Rotstein. Také na české straně vznikne turistické nástupní místo k nové naučné stezce, které bude vybaveno výchovnými hracími prvky pro děti. Všechny cíle jsou v souladu s přírodou, což je pro projektový tým zvlášť důležité. Obě dotčené lokality naučné stezky se totiž nachází na chráněných územích.

Výsledky projektu:

Budou provedeny investice, které zlepší dopravní napojení obou přírodních chráněných oblastí, resp. naučných stezek, a zlepší možnosti parkování. Dále vzniknou dvě naučné stezky, které budou vybaveny odpočívadly, dvojjazyčným proznačením a veřejně přístupnými zážitkovými herními plochami pro děti. Budou také realizována nejrůznější turistická marketingová opatření a akce, na jejichž přípravě i realizaci se budou podílet všichni tři projektový partneři.

Dotčené komunikace jsou ve špatném stavu, povrch vozovek je velmi poškozený. Pro zvýšení atraktivity lokalit Rotstein a Sokolík je nutně zapotřebí jejich rekonstrukce. Společně s rekonstrukcí vznikne několik parkovacích míst a dvě veřejně přístupné zážitkové herní plochy pro děti, na německé straně s objevitelskou věží. Z věže budou děti za pomoci dalekohledu pozorovat místní zajímavosti - rostliny, živočichy, přírodu. Na české straně vznikne zastřešené odpočívadlo pro návštěvníky naučné stezky, doplněné edukativními a hracími prvky. V blízkosti stávajících turistických tras bude na české i na německé straně vytvořena naučná stezka. Témata stezek budou rozdílná, ale budou se navzájem doplňovat. Pro další zvýšení atraktivity budou stezky vybaveny odpočinkovými místy a vícejazyčným proznačením s informacemi o zajímavostech podél stezky. Doplňkový orientační systém ve Svoru bude lákat návštěvníky projíždějící po státní silnici k využití parkovacích míst a k prohlídce Svoru a okolí. V Sohlandu u Rotsteinu ( místní část města Reichenbach) budou na zajímavých místech instalovány informační tabule věnované historii. Projektový tým klade velký důraz na setkávání a vhodná, s projektem související marketingová opatření pro prezentaci nových nabídek. Pro vzájemné představení obou projektových regionů budou zorganizovány dvě akce na zahájení turistické sezóny - ve Svoru (2017) a v Reichenbachu (2018). Do Svoru budou pozvány hlavně rodiny s dětmi, aby společně objevili kopce Klíč a Sokolík. Partner projektu, expert v cestovním ruchu TGG Neisseland e.V., dále ve spolupráci s pedagogy zorganizuje informační akci, při, které budou zprostředkovány požadavky na nabídky vhodné pro děti a rodiny pro zjednodušení organizace skupinových výletů škol a jejich plánování také přeshraničně v rámci Euroregionu Nisa. Projektový partner obec Svor zorganizuje v roce 2018 setkání pro vlastenecké zájemce, návštěvníky a turisty na téma "Společná cesta Čechů a Němců v minulosti a dnes". V rámci další společné akce bude představen geocaching jako moderní možnost pro lepší a intenzivnější poznávání turistických regionů. Pro nejmladší turisty bude v Reichenbachu uspořádáno společné setkání spojené tvorbou lampionů a následným putováním po německé naučné stezce. Pro prezentaci turistických nabídek budou realizována různá marketingová opatření, např. umístění naučné stezky na on-line portály, zhotovení a tisk letáků, vydávání propagačních článků a tiskových zpráv, prezentace v magazínech nebo zhotovení rollups pro možnosti prezentace také po skončení projektu. Kromě toho bude v obou projektových regionech využita také možnost propagace - panoramatické snímky. Jejich umístění na internetu usnadní poznávání přírodních atraktivit regionu osobám s handicapem.

 

Lead partner Město Reichenbach O.L. http://www.reichenbach-ol.de/reichenbach/idx.asp